Regulamin

§ 1 Sklep
1. Sklep internetowy
www.slonskikosz.pl jest własnością:

F.H.U. MARGO
Partyzantów 20, 43-200 Pszczyna
NIP 638-100-06-25


§ 2 Sprzedaż
1. Stroną umów sprzedaży Produktów zawieranych ze Sprzedawcą w ramach Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej Klientem.
2. Zamówienia w sklepie internetowym
www.slonskikosz.pl należy składać poprzez formularz zamówieniowy po umieszczeniu Produktów w Koszyku.
3. Klient składając zamówienie podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia:
imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu oraz podaje adres do wysyłki.
4. Do zawarcia umowy sprzedaży z Klientem dochodzi w chwili złożenia zamówienia. 
5. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia przystępuje do jego realizacji, przygotowanie zamówienia odbywa się maksymalnie w ciągu 48 godzin.
Do tego czasu należy doliczyć czas dostawy, zależny od wybranej opcji wysyłki.
W przypadku większego zamówienia lub czynników niezależnych od Sprzedającego,
Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji w dłuższym okresie czasu niż określony powyżej, o czym Klient zostanie bezzwłocznie poinformowany.

6. Zamówienia nie przekraczające kwoty 20PLN brutto nie będą realizowane.

7. Zamówienia zawierające produkty alkoholowe przekazywane są osobom pełnoletnim za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego pełnoletniość.

8. Sposób strojenia może się w niewielkim stopniu różnić od strojenia pokazanego na zdjęciach.

§ 3 Płatności

1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są podane w złotych polskich (PLN) .
2. Płatność można dokonać:
2a. gotówką, lub
2b. kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MarsterCard Electronic, Maestro.
 
3. Klient do każdego zakupu otrzymuje paragon lub fakturę w formie papierowej lub elektronicznej.

§ 4 Wysyłka
1. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący i są one zależne od wybranego przez Klienta sposobu przesyłki i dodane do sumy zamówienia.
2. Przesyłka następuje standardowo w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia.


§ 5 Odstąpienie od umowy i zwroty

Zwroty:
1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Przedmiotu.
2. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i dokonania zwrotu Towaru należy wysłać w w/w terminie na adres e-mailowy: kontakt@slonskikosz.pl
Stosowne oświadczenie przyślemy na podany przy zakupie Państwa adres e-mail.
3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Kupujący pokrywa koszty wysyłki zwracanego Towaru. 
Zwrot musi być dokonany osobiście.
4. Warunkiem przyjęcia zwrotu Towaru jest jego kompletność, brak śladów użytkowania oraz brak jakichkolwiek uszkodzeń czy zabrudzeń a także posiadanie dowodu zakupu, tj. paragonu lub kopii faktury.
5. Po otrzymaniu zwrotu od Klienta, Sklep dokonuje weryfikacji stanu Produktów. 
W przypadku, gdy wymagania dotyczące zwrotu zostaną przez Klienta spełnione, w ciągu 7 dni roboczych Sklep dokona zwrotu wartości Zamówienia (wartość Produktów wraz z kosztami wysyłki, jaki uiścił Klient przy opłacaniu Zamówienia) na wskazany przez Klienta rachunek konta bankowego.
6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Reklamacje:
1. Wszelkie reklamacje związane z Produktami zakupionymi w Sklepie powinny być wysłane w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres mail: kontakt@slonskikosz.pl
wraz z dowodem potwierdzającym zakup Produktu w Sklepie.
2. Sprzedawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
3. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Produkt zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad lub naprawiony, zgodnie z dyspozycją Klienta wskazaną w reklamacji, a jeżeli nie będzie to możliwe, Klient będzie mógł, według własnego uznania, odstąpić od umowy sprzedaży i otrzymać zwrot zapłaconej ceny Produktu lub żądać obniżenia ceny.
4. Sprzedawca dopuszcza  indywidualnie uzgodnione z Klientem, na wyraźne jego żądanie, sposoby załatwienia reklamacji po jej pozytywnym rozpatrzeniu.

§ 6 Dane osobowe
1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
2. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych Sprzedawcy. Sprzedawca przetwarza wyłącznie te dane osobowe Klienta, które są niezbędne do wykonania zawartej z nim umowy, chyba że Klient wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych także w celach reklamowych i marketingowych Sprzedawcy.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Sklepie pod adresem www.slonskikosz.pl/Regulamin i obowiązuje bezterminowo.
2. Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na podstawie lub w związku z umową zawartą pomiędzy nimi na podstawie Regulaminu, rozstrzygane będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spór rozstrzygnie Sąd Rejonowy właściwy Sprzedawcy, przy czym to postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
a